menu Menu

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka (k 200. výročiu narodenia)

Prosbopej, čiže prosebná pieseň, je žánrovo synkretická, dlhá, lyricky štruktúrovaná prosebná báseň prechádzajúca do modlitebnosti, s rozmermi lamentu a spovede zahŕňajúcej i polohy kajúcnosti.

Prosbopej, čiže prosebná pieseň, je žánrovo synkretická, dlhá, lyricky štruktúrovaná prosebná báseň prechádzajúca do modlitebnosti, s rozmermi lamentu a spovede zahŕňajúcej i polohy kajúcnosti.

Spovedný dospev

(1)

Niet pokory pravej

v piesni mojej, Bože!

kým pramilosť Tvoja

srdcu nespomôže.

Modlitby a túžby,

bôle a žalosti

zo žriedla všesveta

vrú vo vnútornosti.

Bôle neba, zeme

i pekiel hlbiny

trú mi srdce, trú mi prse

sťa bôle vlastnej rodiny

jednej, večnej, nerozdielnej,

pravšebožskej, nesmrteľnej.

Vzúpej za mňa, Duchu Boží, všestvorenstvom vzdychajúci!

Len Tvoj pradych mi spomôže, Duchu lásky všemohúci.

Lkajte Duchom, bratia, sestry! rady rodov všestvorenstva!

Vzúpte z pekiel, zeme, neba v nadnebesá Prabožestva…

Dajže vody mŕtvoživej na trojmretý kvet, Svarože!

Dajže rosy vozkresenia v hrob Hroboňov, Pravšebože!

 

(4)

Zalkaj, Otče! v Ježišovi,

oslávenom Prabohovi –

vzúpej za to márne dieťa

trojimreté svoje kvieťa,

že sa ešte tak zakladá,

sľuby, prísahy Ti skladá

v prenesmiernom zahynutí…

Bojuj, Christe, v nadnebesí,

v nadbožeskom Getsemane

zalkaj za mňa, za svet, Pane!

Nech sa vôľa Otca stane

prenesmierne všemohúca,

láskou nad všepeklo žhúca…

Zostúpže, Brat môj, z nadbožeskej vlasti,

zostúp pod bezdnu pekelnej priepasti.

Tam, kde s’ kázal duchom bratom,

v duchu voskriesenia svatom –

tam mi rozkáž uverenie,

daj na vševek odpustenie!…

 

(5)

Odkiaľ si viedol svet vodou zaliaty,

vyveď i v ohni horiaci, prekliaty –

vyveď Praduchom i spevca žobráka,

v prabezdnu bezdny padlého Slováka…

K Tebe ešte, Duchu Svatý,

z Otca, Syna prabohatý

volám satanom zajatý…

Zov ma domov, do pradomu!

No nie strašným hlasom hromu,

hlasom nesmier striasajúcim,

žeby som bol všemohúcim –

ale ako holub tichý,

nad tíš tichejšími vzdychy…

Boha Syna bratoslovom,

Boha Otca milozovom –

pozvi a sám nes ma k tomu

hore, hore! do pradomu

mihom Prabožestva hromu…

Vyššie od nebies výšiny,

nižšie od pekiel hlbiny,

širšie od všenesmieriny –

do srdca božskej rodiny…

Do srdca Trojmíra večna,

všadebytna, bezkonečna…

Úryvky sú z tretej časti rozsiahlej básne Sama Bohdana Hroboňa Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V hroboňovských výberoch Iskrice (ed. Vlastimil Kovalčík, 1990) a Slovenské iskrice (ed. Edmund Hleba, 1991) vyšla iba jej prvá časť. V plnosti skladba vychádza v knihe S. B. Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora v Literárnom informačnom centre v Bratislave. Súčasťou knihy sú Hroboňove poznámky k tejto básni, jeho neskorá kratšia báseň Pieseň žobráka, Zamborova štúdia o Prosbopeji, slovníček nezvyčajných výrazov, edično-textologické poznámky, prehľadová štúdia Andrey Bokníkovej o živote a tvorbe básnika a iné materiály.

Prosbopej, čiže prosebná pieseň, je žánrovo synkretická, dlhá, lyricky štruktúrovaná prosebná báseň prechádzajúca do modlitebnosti, s rozmermi lamentu a spovede zahŕňajúcej i polohy kajúcnosti. Nadobúda charakter žalospevného žalmu; skladbu s ním spája otvorená výpoveď subjektu, existenciálna naliehavosť, dramatizmus a viacrozmernosť s prítomnosťou fixných žalmických prvkov. Sám Hroboň v básni hovorí o plači (je to žáner s dlhou tradíciou, známy aj pod názvom planctus); ide o plač lyrického subjektu najmä nad samým sebou s ústredným pohrebným (funebrálnym) oxymorickým, teda paradoxným sebaobrazom pochovaného zaživa, pričom k jeho plaču sa pridávajú ďalší, bytosti nadprirodzeného sveta i mytologické postavy a príroda. Piesňový (presnejšie piesňovo-hudobný) rozmer, jej ďalší dôležitý žánrový znak, sa uplatňuje napriek výrazovej zložitosti, ba aj nákladnosti viažucej sa najmä na slovotvorbu, na špecifické tvarovanie priestoru i času a na teologické a mytologické prvky súvisiace s básnikovou víziou sveta.

(Ján Zambor)

prosbopej Samo Bohdan Hroboň


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up