menu Menu

O nás

Náš časopis bude hľadať rovnováhu, harmóniu ducha. Po zápasoch a roztriešťovaní sa v umení vraciame k sebe…
Emil Boleslav Lukáč, 1940 

Časopis Tvorba založil v roku 1940 básnik Emil Boleslav Lukáč a vydavateľom bol spolok Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Redigovali ho E. B. Lukáč (1940-44), A. Mráz (1945), A. Kostolný (1946), E. B. Lukáč (1946-1950). Tvorba sa formovala predovšetkým ako časopis orientujúci sa na otázky podôb novodobej európskej a domácej kultúry s dôrazom na existujúce problémy morálky a mravnosti modernej spoločnosti. Publikoval tu celý rad výrazných básnických individualít a časopis poskytoval priestor najmä strednej a mladšej generácii (Š. Krčméry, J. Jesenský, Š. Žáry, J. Lenko, R. Fabry). Zásluhou E. B. Lukáča sa prostredníctvom Tvorby do kultúrneho povedomia dostali viaceré významné diela svetovej  literatúry. Priestor v časopise dostávala aj moderná literárna veda; závažné štúdie tu  publikovali viacerí literárni kritici a historici (M. Pišút, R. Brtáň, A. Matuška, M. Chorvát, J. Felix a iní).

K obnoveniu vydávania Tvorby došlo v roku 1991 a od prvých čísel sa zodpovední redaktori  usilovali nadviazať na jej lukáčovskú podobu. Spočiatku vydávanie a financovanie časopisu zabezpečovalo vydavateľstvo Tranoscius, neskôr po finančnom zlome vydavateľstva v r. 1996 vychádza časopis štyrikrát do roka pod gesciou občianskeho združenia Spoločnosť pre Tvorbu a s pomocou finančného príspevku Fondu na podporu umenia.  Do konca roku 2020 bol šéfredaktorom časopisu PhDr. Július Vanovič, DrSc. (+25. 12. 2020) – literárny vedec, autor celého radu kníh, vedeckých štúdií a jedinečných esejí.

Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z literatúry, modernej súčasnej teológie a spoločenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spoločenské dianie a morálnu atmosféru doby. Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v náboženskej, ale aj vo všeobecnejšej spoločenskej sfére. Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných slovenských literárnych a kultúrnych časopisov. Tvorba dáva priestor domácim i zahraničným autorom, pôvodnej próze, poézii i prekladovej tvorbe.


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up