Emil Boleslav Lukáč

Časopis Tvorba založil v roku 1940 básnik Emil Boleslav Lukáč.

Súčasná Tvorba je platným hlasom v národnej kultúre, ako bola za čias svojho zakladateľa, keď existovala ako dôstojný partner Smrekovho mesačníka Elán. Svojou beletristickou, literárnovednou i antropologickou tematikou presahuje do kresťansko-humanistickej spirituality.

Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z literatúry, modernej súčasnej teológie a spoločenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spoločenské dianie a morálnu atmosféru doby. Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v náboženskej, ale aj všeobecnejšej spoločenskej sfére. Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných slovenských literárnych a kultúrnych časopisov. Tvorba dáva priestor domácim i zahraničným autorom, pôvodnej próze, poézii i prekladovej tvorbe. Vo svojej oblasti sa stáva reprezentatívnym časopisom.

Za čias E. B. Lukáča vychádzal časopis desaťkrát ročne, finančne ho zabezpečovalo vydavateľstvo Tranoscius. Pri obnovení v roku 1991 nadviazal na svojho pôvodcu a vychádzal tiež desaťkrát ročne vo vydavateľstve Tranoscius. Po finančnom zlome vydavateľstva bol ním opustený, takže od roku 1996 vychádzal len raz ročne. Zásluhou občianskeho združenia Spoločnosť pre Tvorbu T vychádza časopis od roku 1997 štyrikrát do roka – v marci, júni, septembri a decembri. Tvorba má ambíciu vychádzať šesťkrát do roka, čo závisí najmä od finančných možností Spoločnosti pre Tvorbu T.

Z autorov, ktorí v Tvorbe publikujú: Beloslav Riečan, Ondrej Hronec, Daniel Hevier, Jana Bodnárová, Ľubica Hábová, Michal Gáfrik, Eva Tkáčiková, Gizela Gáfriková, Ivan Čičmanec, Miloš Kovačka, Vojtech Čelko, Michal Zajden, Alejandro Hermida de Blas, Ján Grešo, Ján Zambor, Igor Hochel, Kornel Földvári, Michal A. Kováč, Mária Pavligová, Dušan Dušek, Tibor Ičo, Ladislav Švihran, Eugen Gindl, Július Vanovič a iní.

V prekladoch: Paul Tillich, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, H. Lüdemann, Albert Thibaudet, Paul Claudel a iní.