10. novembra 2016 sa dožil osemdesiatky prof. RNDr. Belo Riečan, DrSc., významný slovenský matematik a verejný činiteľ, učiteľ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, emeritný učiteľ a prvý porevolučný dekan Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, emeritný riaditeľ Matematického ústavu SAV, emeritný predseda Školskej rady Biblickej školy v Martine a emeritný podpredseda Vedeckej rady Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Významne sa angažoval ako predseda Spoločnosti pre Tvorbu T a v tomto postavení takrečeno dve desaťročia ako garant vydávania revue Tvorba pre literatúru, kultúru a duchovný život. Zaslúžil sa o zrod známych víkendových evanjelických slávností Duchovné hodnoty pre dnešok. Podieľal sa na príprave pätnástich ročníkov tohto obľúbeného podujatia, ktoré prešlo takrečeno celým Slovenskom. K jeho pozoruhodným projektom patrila aj myšlienka vysokoškolského prepojenia Biblickej školy v Martine na Žilinskú univerzitu v Žiline, ktoré umožnilo univerzitné vzdelávanie učiteľov náboženstva.

Belo Riečan je vášnivým milovníkom hudby a hry na organe. Pôsobí ako kantor Evanjelického a. v. zboru v Banskej Bystrici. Ako matematik a hudobník organizoval pokračujúcu konferenciu Hudba a matematika a celý rad iných monotematických i kontinuálnych podujatí, najmä konferencií, vrátane obľúbenej matematickej olympiády pre mládež.

Slovensko pozná mnohé dobré stránky Bela Riečana, jeho akčnú a priateľskú povahu, milovanie matematiky ako pravdy a krásy, lásku ku kultúre, univerzitnej mládeži a vzdelávaniu, etc.

Belo Riečan je konštruktér a nie deštruktor. Pomáha a nepodráža. Organizuje dobrým srdcom.

Je to spevák krásnych evanjelických piesní. Miluje obľúbenú a často spievanú Smieť žiť pre Krista Kristíny Royovej.

Pozdrav Pán Boh Tvoje roky a požehnaj, milý Belo Riečan, Tvoje vchádzanie i vychádzanie!