Archív Tranoscia a.s. Liptovský Mikuláš, neusporiadaný fond.

I.

Titl.

Povereníctvo informácií a osvety,

publikačný odbor,

B r a t i s l a v a

Októbrové nám. 12.

21. marca 1953.

 

Hu./M.

Dňa 18. t. m. odovzdali sme Sberným surovinám Vami určené knihy do sberu.

Knihy sme odovzdali do sberu za prítomnosti člena SNB a okresného knižničného inšpektora.

O odovzdávaní kníh bola napísaná zápisnica, ktorej druhopis Vám v prílohe posielam. Posielame vám aj výkaz kníh, ktorých prevzatie potvrdili Sberné suroviny.

Poznamenávame, že sme odovzdali Sberným surovinám už všetky doteraz určené knihy do sberu.

Ráčte vziať na vedomie.

Jednotne za mier !

II.

Z á p i s n i c a

Napísaná dňa 18. marca 1853 pri odovzdávaní kníh, vydaných Tranosciom, ktoré Povereníctvo informácií a osvety určilo odovzdať Sberným surovinám, za prítomnosti člena SNB, okresného knižničného inšpektora s. Michala Pivku, vedúceho sberných surovín s. Cyrila Balu a správcu Tranoscia Petera Hubku.

Sberné suroviny prevzali dňa 18. marca 1953 ráno o 8.30 hod. nasledovné knihy Tranoscia:

173 exemplárov Dr. Š. Kátlovský : Prvý list apoštola Pavla Korintským, broš.
306 “                                                          –  “  –-            viaz.
5
279 Ján Leška : Vademecum homileticum, crudo
11 “                                  “                                                viaz.
286 Dr. Ján Lúčanský : Sborník venovaný Dr. Kvačalovi, broš.
345 Ján Oberuč : Sborník Zpěvníka evanjelického, broš.
49 “                                               “                                   viaz.
500 Dr. S. Š. Osuský : Tajomstvo kríža, crudo
247 “                                               “                                   broš.
2.981 Päťdesiat rokov Tranoscia, broš.
321 V. Figuš-Bystrý : Nábožné piesne, broš.
1.545 Mikuláš Moyzes : Siroty, broš.
4.937 Šenšel – Žiak : Svetlo pre 5. ročník, crudo
518 “                                               “                                   broš.
74 Šenšel – Žiak : Svetlo pre 4.-5. ročník, broš.

Z odovzdaných kníh bol urobený osobitný soznam, ktorý potvrdili Sberné suroviny o správnom prevzatí kníh. Váha kníh bude oznámená Tranosciu podľa vážneho listu z továrne Solo v Ružomberku.

[vlastnoručné štyri podpisy zúčastnených]

III.

Knihy odovzdané do S b e r u dňa 18. 3. 1953.

por. Počet odovzdaných exemplárov
čís. Autor                     Názov knihy crudo broš viaz
1. Dr. A. C. Headlam: Smierenie 173
2. Dr. Š. Kátlovský: Prvý list ap. Pavla Korintským 306 5
3. Ján Leška: Vademecum homileticum 279 11
4. Dr. Ján Lúčanský: Sborník ven. Dr. Kvačalovi 286
5. Ján Oberuč: Sborník Zpěvníka evanj. 345 49
6. Dr. S. Š. Osuský: Tajomstvo kríža 500 247
7.                                50-rokov Transocia 2.981
8. V. Figuš-Bystrý: Nábožné piesne 321
9. Mikuláš Moyzes: Siroty 1.545
10. Šenšel – Žiak: Svetlo pre 5. roč. 4.937 518
      “         “     :      “       “   4.-5.roč. 74
Spolu 5716 6.796 65

Váha odovzdaných kníh je 3.400 kg.

Cena za 1 kg je Kčs 0.70.

[červená prezenčná pečiatka SBERNÉ SUROVINY]

 

*

V prípade všetkých troch dokumentov ide o strojopisy, dokumenty I a II písané čiernou páskou, III modrou (zápis o hmotnosti a cene bol písaný čiernou páskou).

Tieto dokumenty vydávajú svedectvo o kultúrnej revolúcii, ktorá v prvej polovici roka 1953 prebehla vo všetkej tichosti vo vtedajšom Československu. Skartovať zakázanú literatúru museli nielen cirkevné nakladateľstvá, ale aj svetské. S akou stupídnosťou sa pritom postupovalo hádam najlepšie ilustruje dokument, ktorý hovorí nielen o počtoch, ale už iba o váhe kníh, ktoré musel Tranoscius odovzdať do zberných surovín. Nech si láskaví čitatelia všimnú, že drvivú väčšinu kníh tvorili učebnice náboženstva. Otázka znie: Keď Tranoscius odovzdal do zberných surovín takmer 3, 5 tony kníh; koľko ton to muselo byť v rámci celej republiky?

Pripravil MICHAL ZAJDEN