Zásady cirkevnej politiky po XX. zjazde KSSZ a po celoštátnej konferencii KSČ

v Bratislave 20. 9. 1956

PŠaK odbor pre veci cirkevné
číslo: 248/56 – taj.

Hlavné závery XX. zjazdu KSSZ a celoštátnej konferencie KSČ spočívajú v tom, že je nutné uskutočniť ďalší mohutný rozmach materiálnej výroby, ďalej pokročiť v ideologickej práci, v rozširovaní socialistickej ideológie a urobiť všetko, čo je potrebné k uskutočneniu prechodu k socializmu.

Základnou úlohou cirkevnej politiky bude ďalej udržiavať ovzdušie náboženskej slobody medzi veriacimi masami a urobiť ďalšie kroky k tomu, aby cirkvi pevne zaujali vlasteneckú pozíciu. Pritom treba dosiahnuť aj toho, aby cirkvi nerozširovali náboženskú činnosť nad účelnú mieru.

Hlavnou zbraňou v boji za zoslabovanie pozícií náboženstva v masách (o čo sa treba naďalej usilovať) musí byť ideologická práca, ktorú je nutné rozvíjať ďaleko vedeckejšie a sústavnejšie a v ďaleko širšom meradle ako doteraz.

Na základe toho je teraz nutné uskutočňovať cirkevnú politiku podľa týchto zásad:

 1. Doterajší zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom ostane pre budúce roky naďalej v platnosti, štátna správa bude však pri prevádzaní dohľadu na činnosť cirkví podľa tohto zákona dôsledne dodržiavať zákonnosť a bude plne rešpektovať právomoc vedúcich cirkví, vo vnútri cirkví.
 2. Vo vzťahu štátu voči cirkvám a masám veriacich je treba zachovať náboženskú slobodu, upustiť od nežiaduceho zasahovania štátnej moci do vnútorných vecí cirkví a usporiadania náboženského života, pričom zachovať dostatočný vplyv štátu na hlavné otázky činnosti cirkví a zabrániť tomu, aby cirkví rozširovali svoju činnosť nad doterajší rozsah.
 3. Zo strany národných výborov bude dodržiavaná plná sloboda kultu v kostoloch, do ktorej nebudú NV zasahovať. Je vecou duchovných, ako upravia náboženské obrady vo vnútri kostola. Nebudú povoľované nové cvičenia pre mládež v kostoloch, koncerty, alebo iné podniky v kostoloch, ktoré nie sú súčasťou náboženského kultu.
 4. Budú ponechané na duchovných, ako upravia bohoslužby na cirkevné sviatky neuznané štátom. Bude dávaný súhlas duchovným k vzájomnej výpomoci pri bohoslužbách na väčšie sviatky.
 5. Je však treba zabrániť tomu, aby duchovní rozširovali náboženskú činnosť mimo kostola, aby zavádzali nové sprievody a slávnosti, organizovali v rôznych formách mládež a zavádzali rôzne novoty v náboženskom živote.
 6. Spôsob prihlasovania detí na náboženstvo ostane rovnaký, ako dosiaľ. Bude sa však postupne zabezpečovať, aby vplyv cirkví na mládež nevzrastal, ale sa zmenšoval, ovšem cestou presvedčenia a nie nátlakom a
 7. Budeme podporovať pokrokové hnutia vo vnútri jednotlivých cirkví MHKD a KMK, tak aby tieto hnutia získavali väčší vplyv medzi duchovenstvom a účinnejšie získavali duchovných pre politiku Národného frontu.
 8. Aby cirkví ešte pevnejšie stáli za vládou Národného frontu a svojím vplyvom medzi veriacimi podporovali politiku NF bude venované potrebné úsilie politickej práci medzi hierarchiou, klérom a i laickými funkcionármi cirkví, aby bol zatlačovaný vplyv tých duchovných, ktorí nemajú kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu.
 9. Vedúce miesta v cirkvách budú obsadzované len duchovnými s dobrým pomerom k nášmu zriadeniu a s autoritou v cirkvi.
 10. Je nutné zachovať vplyv štátu na počet duchovných, ich menovanie na miesta v duchovnej správe, na počet fár a kazateľských staníc.
 11. Kňazi, ktorí síce dosiahli 60. roku, ale môžu naďalej vykonávať kňazský úrad nebudú penzionovaní, najmä ak nerozvíjajú náboženskú činnosť nad obvyklý priemer. Bude sa konať individuálny výber.
 12. Je nutné venovať v najbližších rokoch väčšiu pozornosť pomerom v ev.a.v. cirkvi, viacej sa tu zamerať na politickú prácu medzi duchovnými a laickými predstaviteľmi zborov a umožniť cirkvi, aby upravila pomery vo vedení cirkví tak, aby vedenie cirkvi malo kladný pomer voči NF, ale aj autoritu medzi členstvom cirkvi.
 13. Na východnom Slovensku bude potrebné naďalej všestranne podporovať pravoslávnu cirkev v úsilí, aby zosilnela svoj vplyv na tú časť obyvateľstva, ktoré je dosiaľ pod vplyvom býv. grécko-katolíckej cirkvi…
 14. Bude sa povoľovať v širšom rozsahu tlač najžiadanejších náboženských kníh, ktoré dnes niekde veriaci odpisujú.
 15. Budú zmiernené opatrenia voči duchovným, ktorí boli odsúdení. Tých duchovných vo výrobe, ktorí sa dosiaľ považujú za kňazov a chovajú sa lojálne voči nášmu zriadeniu, bude cirkev postupne prijímať do duchovnej správy.
 16. Povolí sa, aby sa opäť schádzal a normálne pracoval pod určitým dohľadom štátnej správy zbor biskupov ordinárov, ako je všeobecne v katolíckej cirkvi zavedené.
 17. Katolíckej cirkvi bude daná možnosť, aby podľa kanonického práva, legalizovala postavenie kapitulných vikárov oznámením do Vatikánu.
 18. Ženské rehole sa postupne v období druhej päťročnice stiahnu z Ústavov národného zdravia, umiestnia sa  do charitných domovov…
 19. Je správne umožňovať cirkvám našej krajiny, by ďalej rozširovali styky s cirkevnými kruhmi v zahraničí, pričom dosiahnuť, aby tieto styky prinášali väčšie výsledky pre rozšírenie pravdy o živote u nás v kapitalistických krajinách… Treba zabrániť, aby reakčné cirkevné kruhy v zahraničí pomocou týchto stykov nepriaznivo ovplyvňovali našich cirkevných činiteľov.
 20. Protestanti budú naďalej rozširovať styky s protestantmi v oboch nemeckých štátoch… Je správne, aby podobné styky mali tiež s cirkevnými kruhmi iných krajín západnej Európy a USA.
 21. Tiež naši katolíci budú nadväzovať spojenia s prístupnejšími katolíckymi kruhmi v zahraničí. Ordinári budú udržiavať styky s Vatikánom a budú tam podporovať tendencie smerujúce k tomu, aby cirkev pracovala k dorozumeniu medzi národmi.
 22. Teologické fakulty nadviažu styky s niektorými fakultami v zahraničí a budú s nimi uskutočňovať – vo veľmi obmedzenom rozsahu – výmenu študentov. Na našich fakultách môže študovať niekoľko zahraničných bohoslovcov, najmä z koloniálnych krajín a Nemecka.
 23. Bude treba značne zlepšiť prácu štátneho aparátu v prevádzaní dozoru nad činnosťou cirkví… Štátne orgány si musia uvedomiť, že ich povinnosťou nie je život cirkví a náboženský život všestranne naďalej rozvíjať, ale daný stav jednotlivých cirkví prispôsobovať účinnejšie požiadavkám socializmu.
 24. Je tiež správne postupne znižovať štátne príspevky na vecné náklady cirkví a viesť cirkvi k tomu, aby si zadovažovali vlastné zdroje príjmov a aby pritom tie cirkvi a farnosti, kde je už málo veriacich, obmedzovali svoj náboženský život… Príspevky budú znižované z roka na rok postupne.
 25. Bude tiež zjednodušený štátny dozor nad financiami cirkví a upustí sa od niektorých opatrení, zavedených v cirkvách po vzore štátnych úradov…
 26. Najmä je dôležité zvýšiť náročnosť voči kádrom pracujúcim na úseku cirkevnej politiky, vyberať pre túto prácu politicky veľmi skúsených, zrelých a rozvážnych pracovníkov, schopných uskutočniť dané úlohy. Je treba venovať väčšiu starostlivosť príprave, školeniu a výchove týchto kádrov a vytvoriť im odpovedajúce pracovné podmienky.

Základným predpokladom úspešnej prevýchovy človeka – budovateľa socialistickej spoločnosti – je sústavné a trpezlivé oslobodzovanie jeho myslenia od zvyškov idealistického svetonázoru. Je to proces dlhodobý, vyžadujúci pre svoju závažnosť vedeckú prípravu a systematické uskutočňovanie, lebo bez nových ľudí, schopných pracovať a žiť po novom, nemôžeme budovať ani novú spoločnosť. Výstavba socializmu bude tým úspešnejšia, čím skôr sa pracovníci na rôznych úsekoch života a spoločnosti zbavia starých predstáv a názorov a stanú sa novými, vedecky mysliacimi ľuďmi s materialistickým  svetonázorom. Jedine materialistické pochopenie sveta a jeho zákonitosti vedie k tomu, že si človek plne uvedomuje svoje sily a možnosti, jedine to je základom pre budovateľské nadšenie.

 

Pre Tvorbu pripravil MICHAL ZAJDEN