Z KÁZNÍ SAMUELA ZOCHA

ZOCH, Samuel:  PÁN  BLÍZKO: Zbierka nedeľných a sviatočných kázni a rečí. Liptovský sv. Mikuláš: Nákladom kníhkupeckého a vydavateľského účtovného spolku Tranoscius 1925,    s. 340.

 

KRISTUS UČITEĽ NÁRODOV. VIII. NEDEĽA PO TROJICI. MODRA 1916

Krista menujú učiteľom pokolenia ľudského. A právom: Len to je chyba, že tie národy z učenia Ježiša Krista prijímajú len to, čo sa im páči. To, čo sa im nepozdáva, čo sa protiví ich národnej hrdosti a ich záujmom, to jednoducho nevezmú v známosť, alebo vysvetľujú podľa toho, ako sa im páči. Veď krikľavým príkladom je súčasná vojna medzi kresťanskými národmi. Napokon aj sama cirkev je príkladom, že si ľudia vyberajú len to, čo sa páči. Pán povedal, kto chce byť medzi Vami najvyšším, nech je Vaším služobníkom a cirkev predsa zriadila pápežsky prestol. Kde sú časy, keď sused susedovi požičal trebárs celý majetok bez písma medzi štyrmi očami. Dnes ťa i vtedy oklamú, keď advokát napíše dlžobný úpis. Alebo kde sú tie časy, keď noviny vydávali preto, aby si sa dozvedel pravdu, čo sa vo svete deje, veď ich dnes píšu, aby si sa pravdy nedozvedel. Žiaľ Bohu, nie je to inak ani na poli nábožnosti. I tu mnohí iné hovoria a iné konajú, vodu kážu a víno pijú. Tak, ako je celá história cirkvi kresťanskej plná mučeníckej a obetavej práce pre Kristovo evanjelium, tak je žiaľ plná i tých, ktorí náboženstvo používajú za plášť svojej zlosti a nešľachetnosti. Čo krásnych rečí, koľko sa hovorí o láske k Bohu, ku Kristovi, k ľuďom a ovocie nenachádzaš. Nedivím sa tomu Japoncovi, ktorý pod dojmom tejto vojny hovorí o úplnom úpadku kresťanstva a nedivím sa tomu Afričanovi, ktorý povedal: Keby ste vy, kresťania aspoň desiatu čiastku konali z toho, čo slovami hlásate, už dávno by všetci pohania boli nasledovníci Krista.

***

NOVÝ VEK. I. SLÁVNOSŤ SVäTODUŠNÁ. NEŠPOR. MODRA 1918

Zoslanie Ducha Svätého znamená začiatok nového veku. Znamená toľko, že Boh vyvolil ľudí za svoje nástroje, aby jeho duchom vedení, viedli ľudí k Nemu. Duch Boží sa stal stálym činiteľom v dejinách ľudského pokolenia, nie v dejinách tých, ktoré panovníci robili svojimi vojnami, ale v dejinách celého človečenstva, počnúc od pastierov, rybárov a colníkov. A toto je to, pred tým nikdy nebývalé. Dovtedy robili históriu veľkí panovníci: Alexander, Caesar, Augustus, Xerxes, Ramses a tu vstúpil Duch Svätý a začnú premieňať obraz sveta rybári. Dovtedy platili Roma locuta Rím prehovoril, koniec diskusie.  Od tých čias  sa musel Rím pokoriť pred tým, čo prišlo z Nazareta.

Veď aj my stojíme tiež na hranici medzi dvoma dobami, prežívame časy, keď sa starý svet rúca a postáva nový. Prežívame časy, ktoré sú práve následkom povstávania tohto nového nesmierne bolestné a ťažké.

***

ČO NÁM PRÍRODA HLÁSA? IV. NEDEĽA PO TROJICI. MODRA 1918

My, ktorí žijeme v lone prírody, nevieme chápať, aké nebezpečenstvo hrozí človeku, keď sa od prírody odtrhne. Nevieme dostatočne porozumieť tomu, keď svetoznámy vodca nemeckého vojska bol nútený vydať národu ohlas, aby sa netisol do miest, ale zostal vo svojich dedinách a mestečkách, že veľký francúzsky spisovateľ Rousseau už na začiatku minulého storočia prízvukoval, že najväčšou chybou človeka je to, že sa od prírody oddialil a preto odporúčal návrat ku prírode. Keď sa nad tým zamyslíme, je nám to hneď jasné. Veď pozri! Či div, keď mešťania stavali sa namyslenými a keď vzďaľovali sa od Boha? Bývali vo svojom nádhernom meste,  v pohodlí, všade videli len výsledok ľudskej práce. Ešte aj strom a rastlina, ktorou si ulice okrášľovali boli ľuďmi pristrihnuté. Blato, ktoré nám po dlhom suchu je také vzácne nepoznali, noc od dňa skoro nepoznali, veď si vedeli pre utvoriť elektrické svetlo. Či div, keď sa stali namyslenými a na Boha nemysliacimi ľuďmi? Od prírody odtrhnutý človek sa tak ľahko odtrhne aj od Boha.

Samuel Zoch (1882 – 1928) bol evanjelickým farárom v Modre, kde mal na starosti aj sirotinec. Po vzniku 1. ČSR sa stal prvým bratislavským županom. V roku 1921 ho zvolili za prvého biskupa západného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v., a tak isto bol aj poslancom Národného zhromaždenia za agrárnu stranu.

MICHAL ZAJDEN