SNA Bratislava A ÚV KSS, fond 03 – Predsedníctvo ÚV KSS september 1952 škat. č. 825 č.j. 30/52 zasadnutia predsedníctva ÚV KSS zápisnica zo schôdzky predsedníctva ÚV KSS 18. 10. 1952 Správa o ev.a.v. cirkvi na Slovensku, správu podáva povereník s. Gažík

Ev. a. v. cirkev na Slovensku je najväčšou protestantskou cirkvou v ČSR a druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Má 428.000 príslušníkov, ktorí sú organizovaní v dvoch dištriktoch a v 324 zboroch. Cirkev má 395 kňazov, t.j. na jedného kňaza pripadá 1080 veriacich.

Charakter cirkvi:
V rím. kat. cirkvi veriaci nemajú takmer žiadny vplyv na vedenie cirkvi, lebo cirkev nemá laických funkcionárov a kňazi nie sú volení. U protestantských cirkví, organizovaných na nacionálnom základe so širokou sieťou volených orgánov, laickí funkcionári majú rozhodujúci vplyv na vedenie cirkvi a náboženský život.

Väčšina dnešných laických funkcionárov v ev.a.v. cirkvi bola zvolená ešte pred februárom 1948 a preto v týchto volených orgánoch ešte i dnes sú funkcionári bývalí obchodníci, živnostníci, priemyselníci, bankári, statkári a kulaci, ktorí neustále sa pokúšajú prostredníctvom cirkvi a náboženského života presadzovať svoje záujmy a ovplyvňovať masy veriacich.

Napriek tomu, že kňazi môžu vykonávať činnosť len so súhlasom štátu, sú v značnej miere závislí na laických funkcionároch preto, že sú týmito volení, ako aj preto, že laickí funkcionári majú rozhodujúci vplyv na výšku ich dôchodkov mimo platu od štátu.

Zneužívanie náboženstva u rím. kat. a ev.a.v. prejavilo sa jednoznačne v prospech fašizmu najmä na konci I. ČSR a vo voľbách v roku 1946. Žilinská dohoda z 6. X. 1938 nesie podpisy rím. kat. klerikálov, otvorene dávno predtým sa hlásiacich k fašizmu a podpisy laických funkcionárov luteránskych, z ktorých O. Devečka je dodnes svetskou hlavou vo východnom dištrikte cirkvi a členom jej generálneho presbytéria. Dr. E. B. Lukáč je v cirkvi stále vplyvný človek a bol navrhnutý na vedúceho odboru na gen. biskupskom úrade, hoci je tiež signatárom žilinskej dohody. Generálnym dozorcom (svetskou hlavou) bol donedávna Dr. Ing. Peter Zaťko, býv. gen. tajomník Zväzu slovenských priemyselníkov, ktorého biskup Čobrda mal drzú odvahu novému gen. dozorcovi A. Žiakovi dávať v r. 1951 za vzor pri slávnostnej inštalácii. Biskup východného dištriktu Čobrda, fakticky hlava cirkvi, ktorý dnes úzkostlivo dbá, aby náboženský život nebol „ovplyvňovaný“ politikou, je bývalý agrárnický poslanec a za fašistického Slovenského štátu neštítil sa verejne rečniť na tribúne dekorovanej hákovými krížmi. Tento biskup počítal s víťazstvom Hitlera a pripravoval misijnú činnosť ev.a.v. cirkvi na okupované územie ZSSR. Predstavitelia DS Ursíny a Lettrich berú ho však za povstania do ochrany ako pokrokového evanjelika. Títo ihneď po oslobodení rozbíjajú jednotu pracujúceho ľudu orientovaním na náboženské problémy, ktoré bolo jednoznačne zamerané na štvanie proti komunistom (senior Šenšel v SNR a v cirkevnej tlači).

Využívanie a zneužívanie náboženského cítenia ľudu hralo vážnu úlohu v kalkuláciách reakcie. Preto v podstate vedenie DS robí v apríli 1946 dohodu s katolíckym klérom. Ursíny, Lettrich a iní vplyvní funkcionári ev.a.v. cirkvi považujú za potrebné vzkriesiť a legalizovať novoľudáctvo a splynúť s ním. Náboženská demagógia ovplyvnila voľby v r. 1946 a liptovský senior Šenšel vytýka DS, že mohla mať viac hlasov, keby sa venovala väčšia pozornosť v predvolebnej kampani luteránom, Šenšel však naďalej sľubuje v Cirkevných listoch podporu cirkvi DS.

Po februári 1948 hlavnú pozornosť na seba sústreďuje rím. kat. cirkev, ktorá má na Slovensku cca. 2.400.000 príslušníkov. Luteránov je cca. 428.000. Pri obmedzovaní vplyvu rím. kat. cirkvi, nevenovala sa luteránov preto dostatočná pozornosť.

Naopak. Zdôrazňovali sa pokrokové tradície tejto cirkvi a ev.a.v. cirkev toho využívala zabezpečovala si faktické výhody. Takáto politika bola robená pravdepodobne preto, aby rím. kat. cirkev bola izolovaná od podpory menších cirkví. „Pokrokovosť“ luteránov, to sú dnes tradície Masaryka a Štefánika. A nie je náhoda, že kult Štefánika je spoločný pre zbytky reakcie klerikálnej i luteránskej „pokrokovej“. Aby štefánikovské tradície boli ďalej živené, ev.a.v. cirkev v roku 1952 navrhuje, napr., aby v novej organizácii seniorátov, bývalý myjavský seniorát nazýval sa podbradlanský.

Odvolávajúc a spoliehajúc sa na „pokrokové“ tradície ev.a.v. cirkev si dovoľuje ďalšie provokácie. Pri prejave s. Kopeckého z príležitosti založenia Čsl. Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov, biskup Čobrda si vyprosuje také reči o kňazoch a cirkvi, aké použil s. Kopecký. Navrhuje protestovať v cirkevnej tlači a v kázni polemizuje so s. Kopeckým a jeho kázeň je ilegálne rozmnožená a rozširovaná. Čobrda je urazený za celú cirkev a s ním so solidarizuje aj podpredseda NS, gen. dozorca ev.a.v. cirkvi A. Žiak. Prichádza s návrhom sťažnosti na reč s. Kopeckého na UAV NF.

Nový spôsob prihlasovania na vyučovanie náboženstva dáva luteránom podnet k ohováraniu našej školskej správy. V tejto ohováračskej činnosti spolupracujú úzko s rím. kat. vlasteneckými duchovnými. Na CMV v Prahe, dňa 2.10.1952 minister Plojhar sa odvoláva na informácie Žiaka, podľa ktorého na Slovensku 50% rodičov nemohla prihlásiť deti na náboženstvo, čo musí mať dohru, za čo bude niekto braný na zodpovednosť, lebo Žiak celkom pochopiteľne sa ide so súhlasom s. Fierlingera sťažovať s. Zápotockému.

Je zrejme, že ev.a.v. cirkev by rada vyvolala diskusiu o cirkevných otázkach, aby príslušníci cirkvi boli odvádzaní od problémov výstavby. Za tým účelom využíva najmä biskup Čobrda každú príležitosť. Pri voľbe nových seniorov v jeho dištrikte presadí návrh kandidáta, o ktorom vie, že nemôže byť štátnou správou uznaný. Čobrda a predtým Ruppeldt nútia kňazov k predtým nebývalej aktivite, v organizovaní náboženského života a k misijným zájazdom. Provokácie Čobrdove organizuje a zabezpečuje farár Juráš, ktorého treba pre výstrahu na základe materiálu, ktorý má ŠTB, izolovať. Okrem Juráša treba zakročiť proti ďalším kňazom, najmä tým, ktorí zneužívajú svoje postavenie na štvavé a ohováračske reči proti opatreniam štátu a pod. Je potrebné ev.a.v. kňazom ukázať, že štátna správa nebude naďalej trpieť ich provokácie. V opačnom prípade si budú trúfať nerešpektovať štátnu správu a autorita biskupa Chabadu upadne keď uvidia, že Čobrdove provokácie, ktoré sú v rozpore s úpravami gen. biskupa, budú trpené.

Organizácie cirkvi:
Ev.a.v. cirkev má dva dištrikty. Východný, v ktorom je 175 zborov s 206 kňazmi a západný, v ktorom je 149 zborov s 189 kňazmi. Spolu 324 zborov s 395 kňazmi. Na čele je gen. biskup a gen. dozorca, ktorí majú ako poradné organy: generálnu radu a generálne presbytérium. Dištrikty majú obdobné orgány. Dištrikty sa delia na senioráty, ktoré majú priemerne 21 zborov. Východný dištrikt má 8 seniorátov, 175 zborov a 171.290 príslušníkov. Na jedného kňaza pripadá 831 príslušníkov dištriktu. Západný 7 seniorátov, 149 zborov a 256.710 príslušníkov. Na jedného kňaza pripadá 1358 príslušníkov dištriktu. V celej cirkvi je cca. 3500 laických funkcionárov.

Generálnym biskupom je Ján Chabada, generálnym dozorcom podpredseda NS Žiak. Biskupom východného dištriktu je Čobrda, laickým dozorcom O. Devečka, býv. agrárny poslanec. V západnom dištrikte sa vzdal biskupstva F. Ruppeldt a vláda dala súhlas k voľbe nového biskupa Ľ. Katinu. Voľba Katinu je dôležitá preto, že v biskupskom zbore Čobrda doteraz s Ruppeldtom prehlasoval gen. biskupa. Situácia sa zmení, lebo Katina bude podporovať gen. biskupa. Bude ďalšou úlohou zariadiť vzdanie sa aj Čobrdu a nevyhovujúcich dištriktuálnych dozorcov. Dozorcom v západnom dištrikte je dr. Ormis, bývalý sudca v Banskej Bystrici, náboženský fanatik, ktorý podporuje sektárov „Modrý Kríž“. Dr. Ormis je veľmi aktívny a najmä po novom spôsobe prihlasovania na náboženstvo, ktorý kritizuje ako protizákonný, začína aktivizovať s Čobrdom náboženský život.

Po voľbe biskupa západného dištriktu prikročí sa k územnej reorganizácii seniorátov tak, aby hranice týchto sa kryli zásadne s hranicami okresov a krajov. Taktiež hranice dištriktov sa zmenia. Západný dištrikt budú tvoriť kraje Bratislava, Nitra a Banská Bystrica. Kraje Žilina, Prešov a Košice budú tvoriť východný dištrikt.

Územné zmeny seniorátov treba previesť preto, lebo doterajšia organizácia zodpovedá starému zemepanskému rozdeleniu a tak senioráty sú dosť ťažko kontrolovateľné. Okrem toho bude nutné s územnými zmenami previesť voľby nových seniorov a laických funkcionárov, takže možno pri tejto príležitosti zmeniť nevyhovujúcich otvorene reakčných funkcionárov.

Prostredníctvom gen. dozorcu Žiaka cirkev žiada, aby bolo dovolené zriadiť nové zbory. Ide fakticky o zbory už zriadené. Po presídlených Nemcoch ostali voľné farnosti (v počte 33), ktoré patrili nemeckej ev.a.v. cirkvi na Slovensku. Tieto farnosti boli prenesené jednak na južné Slovensko, jednak majú byť zriadené v priemyselných centrách. Nebolo by správne dať súhlas k zriadeniu týchto zborov. Znamenalo by to nových laických funkcionárov a ďalšie aktivovanie náboženského života. Treba podotknúť, že po oslobodení ev.a.v. cirkev zriadila 18 zborov pre ev.a.v. presídlencov z Maďarska. Tieto zbory boli zriadené so súhlasom zboru povereníkov.

Cirkev vo svojej ústave sa zaväzuje, že bude napomáhať budovateľskému úsiliu ľudovodemokratického štátu. Tomuto môže však ťažko dostáť, pokiaľ laickými funkcionármi cirkvi budú nepriatelia budovania socializmu. Možno tvrdiť, že nie je ev.a.v. zboru, ktorý by bol čistý, bez triedneho nepriateľa vo funkcionárskych kádroch. V Senici je laickým funkcionárom napr. býv. veľkostatkár a poslanec agrárnej strany Macek a bývalý statkár a funkcionár agrárnej strany Pihorňa. Aby mali títo statkári dobré správy, presbyterom je zamestnanec ONV, vedúci podateľne. Že z tohto okresu všetci farári t. r. boli chorí a preto v kúpeľoch, to je preto, lebo funkcionári cirkvi sú aj vedúci ONP a lekár ONP.

V záujme neutralizácie vplyvu triedneho nepriateľa v ev.a.v. cirkvi dostali naši cirkevní tajomníci termíny volieb funkcionárov v jednotlivých zboroch, aby predom zabezpečili voľbu osôb, ktoré nie sú nepriateľmi.

Aby vplyv najmä kulakov čím skôr bol eliminovaný, požiadame gen. cirkev, aby v zmysle §7 ústavy ev.a.v. cirkvi vylúčila všetkých nepriateľov štátu, teda aj kulakov z cirkevných funkcií.

Keď sa zbavíme kulakov z cirkevných funkcií, aktivita cirkvi poklesne.
Aby sme mohli cirkev lepšie usmerňovať, treba sa predovšetkým venovať gen. biskupskému úradu. Tento bol zriadený ako nástroj, ktorý paralyzuje vplyv doterajších dištriktuálnych biskupov a v budúcnosti bude vhodnou transmisiou pre ovládanie cirkvi. Treba konštatovať, že Chabada ako gen. biskup nemá potrebnú autoritu, tou je Čobrda, ktorý doteraz nepovažoval za potrebné odviesť tkz. „americkú pomoc“ gen. biskupskému úradu, ale drží nekontrolovateľne 1.000.000 Kčs v svojom dištrikte a s jeho vedomím 500.000 Kčs drží farár Hodža v západnom dištrikte. Napriek tomu, že gen. biskupský úrad dostáva málo pošty, aktivita cirkvi je veľmi veľká. To znamená, že cirkev riadi niekto iný ako Chabada. Tento robí zásadnú chybu v tom, že autoritu si chce získať cez Čobrdu. Chabada tiež čaká, že SLOVUC bude za neho v cirkvi robiť zásahy. Chabada bude mať autoritu, keď bez ohľadu na Čobrdu začne rigorózne pokračovať proti reakčným a nedisciplinovaným kňazom – v čom ho SLOVUC musí podporovať.

Prvú príležitosť bude mať k tomu pri územnej reorganizácii seniorátov. Pri reorganizácii vyskytne sa mnoho personálnych a organizačných otázok, pri riešení ktorých bude nutné nekompromisne zakročovať proti reakčným kňazom a možno preferovať kňazov ochotných spolupracovať.

Nástrojom pre gen. biskupa je ÚSEK, založený v roku 1950 ako spolok pokrokových kňazov, ktorý teraz gen. biskupovi však nepomáha v riadení cirkvi, lebo Čobrda pochopil význam ÚSEK-u a dal pokyn k vstupu do ÚSEK-u všetkým kňazom. Po prevedenej územnej reorganizácii a najmä po ustanovení nových seniorov ÚSEK musí byť účinným nástrojom v rukách gen. biskupa, aby mu napomáhal prevádzať politiku zhodnú so záujmami štátu. V opačnom prípade by ÚSEK bol zbytočným a škodlivým a bolo by ho treba rozpustiť.

Kňazský dorast
Ev.a.v. cirkev má dostatok kňazov. Je to v 395 nositeľov nepriateľskej ideológie prvej Republiky. Priemerný ich vek je dnes 46 rokov a na ev.a.v. teologickej fakulte je príliš mnoho poslucháčov, takže počet kňazov bude v ev.a.v. cirkvi stúpať. V IV. ročníku je 25 poslucháčov, III. Ročníku je 17, II. Ročníku 18, v I. 6. Počet v prvom ročníku je dostačujúci. Okrem toho je pri fakulte prípravný kurz pre štúdium na teológiu, v ktorom je 9 poslucháčov. Štátny úrad pre veci cirkevné v Prahe navrhuje kurz preniesť z dôvodov rentability do Prahy k prípravke na Komenského teologickej fakulte. Tento návrh treba uvítať. Zníži pravdepodobne počet frekventantov v prípravke.

Tlač
Ev.a.v. cirkev vydáva dvojtýždenník EPsT nákladom 32.000 exemplárov a mesačník „Cirkevné listy“ nákladom 3000 exemplárov. Oba časopisy i keď do februára prinášali politické úvahy (proti KSS zvlášť pred voľbami v roku 1946) orientujú sa dnes na teologické úvahy. Zvlášť po prejave s. Kopeckého, zapodievajú sa jediným problémom a tým je „vernosť kresťanským zásadám“.

Nakladateľstvo Tranoscius má na tento rok pridelenú kvótu papiera 39.000 kg. Doteraz vydalo 5 titulov (kalendár a teologické práce). Na rok 1953 sa zmenšuje na 26.000 kg.

Členstvo ev.a.v. kňazov v strane
Ide asi o 18 kňazov členov KSS. ZO KSS začínajú nanášať otázky náboženstva a začínajú stavať otázku členstva kňazov v strane.

v Bratislave dňa 7. októbra 1952

Návrh uznesení
1/ správu vziať na vedomie
2/ Prevedenie územnej reorganizácie dištriktov a seniorátov ev.a.v. cirkvi započne až po voľbe biskupa ZD: Cirkev bude mať dva dištrikty a to:
a/ západný, ktorý budú tvoriť senioráty kraja Bratislava /3 senioráty/, Nitra /2 senioráty/ a Banská Bystrica /4 senioráty/
b/ východný, ktorý budú tvoriť senioráty kraja Žilina /2 senioráty/, Košice /3 senioráty a Prešov /1 seniorát/
Termín 31. 12. 1952 zabezpečí s. Gažík
3/ ukladá sa zabezpečiť, aby pri voľbe nových laických funkcionárov ev.a.v. cirkvi nedostali sa do funkcií nepriateľské živly.
Zodpovedný s. Gažík
4/ Nesúhlasí sa s prenesením býv. nemeckých ev.a.v. farských staníc na iné miesto. Bývalé farské stanice nemeckej ev.a.v. cirkvi môžu byť ponechané na starom mieste len tam, kde po vysídlení Nemcov je dostatok /cca 1000/ ev.a.v. príslušníkov
Termín 31. 12. 1952
5/ ukladá sa s. Gažíkovi, aby prejednal a zabezpečil s gen. cirkvou vylúčenie nepriateľských živlov z laických funkcií ev. a. v. cirkvi
Termín 1. 3.1 953
6/ ukladá sa s. Gažíkovi prejednať s gen. cirkvou penzionovanie biskupa východného dištriktu P. Čobrdu a navrhnúť nového kandidáta na uvoľnené miesto.
Termín 31. 12. 1952
7/ ukladá sa s. Strechajovi preskúmať materiál z ŠTB a SLOVUC o dištrikt. farárovi J. Jurášovi v Lipt. Mikuláši a zaviesť proti nemu trestné pokračovanie
Termín 1.11.1952
8/ ukladá sa KV KSS na základe správ predsedov KNV prejednať situáciu v ev.a.v. cirkvi a zabezpečiť, aby pri voľbách laických funkcionárov cirkvi neboli zvolené nepriateľské elementy
Termín 15. 11. 1952 zodpovedný s. Benada

PRIPRAVIL MICHAL ZAJDEN